Om oss

Oppstarten av A/S Snertingdal Auto

Det var i 1916 at forarbeidet til oppstarten ble påbegynt.
Noen snertingdøler med Bernhard Berntzen i spissen, gikk i gang med dannelsen av et rutebilselskap.
Det ble ikke bare godt mottatt hos bygdefolket, som mente at et slik «monster» ikke hadde noe å gjøre i en slik fredelig dal. Dette skyldtes nok først og fremst skrekken for at hestene skulle bli skremt når bilene kom kjørende.
Men arbeidet med dannelsen av rutebilselskapet lot seg ikke stanse.

 

Aksjekapitalen

Det var tre ivrige menn ved navn Bernhard Berntzen, Einar Heiberg, og bestyrer Nilsen ved Snertingdal Handelslag, som tok jobben med å selge aksjer til dalens befolkning. De fleste husstander kjøpte en aksje. Aksjekapitalen var satt til 15000, men bare halvparten ble tegnet i første omgang. Utflytta snertingdøler som var bosatt i Gjøvik, tilbød seg å tegne resten. Men karene fra Snertingdal var ikke fornøyde med dette, så de oppsøkte ordfører i Snertingdal kommune, Kristian Oudenstad, og fremla planene for å få støtte fra kommunen. Ordføreren viste interesse og la fram planene i herredstyremøte, der han stilte dette forslaget:
«Kommunen beslutter å kjøpe de resterende aksjer til en sum av kr 8000, med forbehold om at de senere skulle selges uten fortjeneste eller tap.» Forslaget ble vedtatt og dermed kunne de starte selskapet uten hjelp utenfra.
Konstituerende generalforsamling ble holdt 22.august 1917.

 

Anskaffelsen av den første lastebilen

Første oppgaven var snarest å skaffe en bil. Bernhard Berntzen og bestyrer Nilsen reiste til Kristiania og kjøpte en «Federal» lastebil.

 

Anskaffelse av den første bussen

Etter hvert som tida gikk, ble behovet for personaltrafikk større, og i 1925 ble det gikk klarsignal for kjøp av den første bussen; en 14-seters International med 5 dører. Året etter ble det innkjøpt en: «B.M.C.» bygget både for person- og varetrafikk, og selskapet ble nødt til å sette opp fast rute.

 

Bestemmelse om fast rute

På styremøte den 19.april 1926 ble følgende vedtatt:
1. Fra 1. juni forlenges rutestrekningen Gjøvik – Finni til Fagerlund, foreløpig som prøvedrift ferm til 1. oktober. Billettprisen er 15 øre p. km. for kortere distanser. Til Finni skal det betales 6,50, med et tillegg på 10 øre pr. km. nord for Finni.
2. Ruten går fra Fagerlund i Torpa kl. 07:00, med retur fra Gjøvik 17:50
3. Det besluttes å kjøre rutestrekningen med to personbiler 2 dager i uken, i tillegg til den andre trafikken.

 

De harde 30-åra

Selskapet klarte seg bra gjennom de harde 30 åra, takket være ledelsen i første rekke. I spissen stod Peder Aalseth og Lars Kalbakken. Sistnevnte var selskapets disponent.

 

Krigstiden

Krigen skapte store vansker for både sjåfører og selskapet. Det var umulig å skaffe drivstoff, og derfor kom den berømte «knotten» i bruk.
Knott var et produkt av lauvvirke, kappet i småbiter og tørket. Sammen med knott ble det brukt trekull som oppfyringsmiddel. Dette ble brukt i generatoren, som utviklet en gass som ble trukket i filteret inn i motoren ved hjelp av en vifte i oppstartingsfasen. En av disse typene ble kalt Imbert og var tyskprodusert. Det ble også produsert på lisens her i Norge. Det måtte fylles på en sekk «knott» både i Snertingdal og på Gjøvik.

 

Trafikken etter krigen

Omsetning og trafikk har selvfølgelig gått framover etter krigen. Bilmateriellet er stadig forbedret, med moderne busser som er satt inn i trafikken. Viktig for trafikkgrunnlaget er særlig skole- og arbeidsrutene. De faste skolerutene til skolene både i Snertingdal, Gjøvik og Dokka, og arbeidsrutene til Gjøvik. Tidligere ble det også kjørt arbeidsrute til Oslo, men denne ble kuttet ut i 1989. Selskapet hadde også melketransport til Snertingdal Ysteri, delvis til Dokka Meieri, og i lengre tid til Gjøvik Meieri. I tillegg har det vært en betydelig trafikk med kjøring av kraftfor og kunstgjødsel. Det skal også nevnes at det har vært varetransport, særlig fra Gjøvik, før grossister og leverandører begynte å kjøre ut varene sjøl.

 

Selskapets bilpark og mannskap

I 1936 befordret selskapet 29000 personer og 6262 tonn gods. Selskapet hadde i 1937, 10 vogner i drift og 7 mann i tjeneste. I 1951 hadde selskapet 16 biler og 15 sjåfører. Bedriften omfattet da person- og godstrafikk, drosjetrafikk, skoleruter, postbefordring, arbeidsrute og snøbrøyting på riksvegen og de viktigste bygdevegene.

 

Bilpark og mannskap i 1992

I 1992 ble det kjøpt ny godsrute, Volvo FL 6, videre ble den gamle solgt, slik at vognparken er som før.
Selskapet har nå 10 busser og 2 lastebiler, og har befordret 165000 personer. Det kan vel sies at selskapet står sterkt rustet når det gjelder bilparken. Men den må stadig fornyes. En vanlig buss med middels standard koster i dag ca. 1,6 mill. kroner, altså en stor investering for et lite selskap. Snertingdal Auto har i dag 12 ansatte sjåfører, pluss 2 reservesjåfører. Selskapet har i alle år hatt en stab med dyktige sjåfører som alltid er til å stole på. I tillegg har de kontormannskapet på 1 disponent og en tilleggsperson, tilleggspersonen kjører en fast rute i tillegg til å være på kontoret.

 

Formenn gjennom årene

Den første formannen var Peder Aalseth, fra 1920 til 1945 deretter fulgte: Olaf Landaasen, Haldor Felde,
Thorvald Lunde Fossum fra 1968 til 1983. Asbjørn Hasle fra 1984. Hans Fladsrud fra 1995. Erik Hasli fram til 2008. Arne Fladsrud fra 2008.

 

Disponenter gjennom årene

Den første disponenten var Lars Kalbakken Deretter tok sønnen Ivar over. Senere var Halvard Snekkerhaugen disponent fram til han døde i 1990. Deretter tok Lars Seegaard over som daglig leder. Fra 2001 er Jan Tore Alund den daglige leder.

 

Økonomien

I en avis fra 1976 forteller H. Snekkerhaugen at utgiftene til lønninger og drivstoff steg betraktelig i 1975, og at det gjorde utslag på regnskapet. Brutto omsetning var 1,8 mill, en brutto økning fra 161 000 kroner. I 1992 var omsetningen på ca. 5 mill. kroner. Økonomien må sies å være god. Det var en vanskelig periode omkr. 1970, men det har bedret seg i det senere årene. AS Snertingdal Auto er det eldste rutebilselskapet i distriktet og har trafikkert i Snertingdal med omegn siden konsesjonen ble innvilget.

 

Litt fra årsberetningen fra jubileumsåret i 1992 (75 år)

Takstene på billetter og kort gikk opp med ca. 4 %, mens på innkjørt totalt var oppgangen ca. 2 %.
I skoletransporten ble det som ventet nedgang, sett i forhold til fjorårets nivå. Vårt kjørevolum ble imidlertid som i 1991, da vi ikke fikk den reduksjon som var bebudet fra samferdselsetaten.

 

Turkjøring

Vår busspark er ikke bygd opp med særlig engasjement i turbiltrafikken. Derfor tar vi stort sett lokale oppdrag slik at omsetningen kan variere noe fra år til år. Økningen fra 1991 har vedvart, og for 1992 økte omsetningen med ca. 60000 innkjørt.

 

Godstransport

1991 var et positivt år for selskapet, i forhold til et par år med nedgang i kr. innkjørt. Året 1992, som helhet har en oppgang i forhold til året før med kr 15000. Posttransporten har vært og er fortsatt en stabil liten inntektskilde.
Av regnskapet går det fram at likviditeten er god. Beholdningene er bygget opp blant annet med sikte på størst mulig egenfinansiering ved kjøp av ny buss i 1993. Det kan nevnes at det i 1992, ved 75 årsjubileet, ble spandert brus og kake på grunn- og ungdomsskolebarna på deres respektive skoler, den 10.desember. Det ble også gitt en påskjønnelse til de faste reisende med månedskort, og en gratis tur for alle passasjerer denne dagen. Dette var i samarbeid med Oppland Fylkeskommune, og ble veldig godt mottatt.

Arbeidsmiljøet i selskapet har også dette året vært helt upåklagelig. Helt fra renholderne til den dyktige sjåførstaben. Det blir fra myndighetene stadig oppfordret til å komme med forslag til innskrenking av kjørevolumet, for å redusere behovet for tilskudd, ut fra landets økonomiske problemer for tiden. Ut fra dette er det ikke lett å drive kollektivtransport med lokalruter i utkantstrøk. Det er mer enn noen gang et spørsmål om hva politikerne finner å prioritere på dette felt i fremtida.

 

Litt fra nyere tid

I tida fra vårt 75 årsjubileum fram mot år 2000 har vi hatt en jevnt god utvikling i bedriften. Vi hadde i 2000 en ruteproduksjon på ca. 377 000 km i Snertingdal, og i tillegg turkjøring på ca. 65 000 km.
Fra august 2000 overtok vi en avtale om skolebarns transport på Biri. Dette er en avtale som har varighet fram til 31.12.2004. Dette var en fin økning for bedriften, det ble anskaffet 5 brukte busser og ansatt 5 sjåfører. Det ble investert ca. 2,3 millioner kroner i nyetableringen.

For året 2001 har vi kjørt ca. 490.000 km i rute / skolekjøring, og vi har kjørt ca. 76 000 km på tur.
For inneværende år har vi hatt 20 ansatte totalt, inklusive deltidsansatte og kontormedarbeidere. Vi har en stabil og meget dyktig sjåførstab.

Historisk oversikt av bilpark

 

Regnr

Regdato

Chassismerke

Type

Nummer

Årsmodell

Karosserifabrikk

År

Plasser

Merknader

E-1953 E-6084 1927.05.12 International SL 62152D 1927.05.12 Ukjent 1927 17+ «Oplandenes første motoromnibuss.» Omreg. 19-10-1935
E-6077 1931.02.04 GMC TX 379138 1931.02.04 Ukjent 1931 20+
E-6082 1934.08.27 Reo 2L 2345 1934.08.27 Ukjent 1934 24+ Frambygd (?)
E-6076 1936.06.25 Reo 2L4 3164 1936.06.25 Ukjent 1936 20+
E-6162 1937.12.27 Reo 1D4H 2460 1937.12.27 Ukjent 1937 20+ Beslaglagt 1940-46. Nytt karosseri (?)
E-6082 1938.02.07 Reo 2L4H 5348 1938.02.07 Ukjent 1938 24+
E-6169 1945.12.14 MAN 81550 1940. . MAN original 1940 26+ «Svartmarja»
E-6162 1946.09.03 Reo 1D4H 2460 1937.12.27 Snertingdal Bruk 1946 20+ Gml. karosseri (?) Beslaglagt 1940-46.
E-6077 1947.09.13 Chevrolet PX 5057 1947.09.13 Sørholte 1947 29+ Bensin
E-6078 1947.10.10 Horch MP 12914 1937. . Snertingdal Bruk 1947 13+ (gml. karosseri). Kombi (?)
E-6076 1948.11.08 Volvo LV128D 125-9991 1948.11.08 Larvik 1948 28+ Bensin
E-6080 1949.07.01 Volvo LV128D 125-9935 1949.07.01 Larvik 1949 28+ Bensin
E-6166 E-15922 1951.06.13 Volvo B512 510-3331 1951.06.13 Larvik 1951 32+ Diesel. Omreg. 8-4-1965
E-6082 E-15928 1953.10.21 Volvo B617 615-753 1953.10.21 Larvik 1953 37+ Omreg. 8-4-1965
E-6164 1955.12.16 Volvo B615-05 1670 1955.12.16 Larvik 1955 37+
E-6162 1958.12.04 Volvo B615-05 3586 1958.12.04 Repstad, Brd. 1958 37+ Vrak Kjerringelv. Valdresbussen v/S. Granheim E-15643 (nytt karosseri)
E-6162 1961.10.18 Volvo B615-97 4828 1961.10.18 Repstad, Brd. 1961 41+ JC46540
E-6163 1961.12.11 Volvo B615-05 4865 1961.12.11 Repstad, Brd. 1961 37+ JC48793. Stockholm
E-6076 1961.12.15 Borgward B1500OF 400/244 1958.07.31 Borgward original 1958 15+ A. Viken F-17352. Eiker Turist F-1000
E-6167 1962.12.11 Volvo B615-97 5319 1962.12.11 Repstad, Brd. 1962 41+
E-15920 1965.02.26 Volvo B615-97 5915 1965.02.26 Repstad, Brd. 1964 45+ V-ratt. JC58402
E-15924 1966.06.22 Volvo B715-16 832 1966.06.22 Repstad, Brd. 1966 45+ JC65978. Objekt
E-15926 1968.10.ca Volvo B57-55T 646 1968.10.ca Repstad, Brd. 1968 45+ JC51702 (?)
E-15927 1969.11.18 Volvo B57-60T 1056 1969.11.18 Repstad, Brd. 1969 51+ Lillehammer
JC15394 1971.10. Volvo B57-60 1654 1971.10. Repstad, Brd. 1971 51+ USA. Objekt
JC24439 1972.11.24 Volvo B57-60 2572 1972.11.24 Repstad, Brd. 1972 51+ Objekt
JC29693 1973.11.ca Volvo B57-60 3160 1973.11.ca Repstad, Brd. 1973 51+ Objekt
JC44834 1976.11.ca Volvo B57-60 4616 1976.11.ca Repstad, Brd. 1976 45+ BB Buss
JC48187 1977.04.ca Volvo B58-60 10265 1977.04.ca Repstad, Brd. 1977 46+ Objekt
JC55541 1979.05.23 Volvo B58-60 13454 1979.05.23 Repstad, Brd. 1979 47+2 SOLGT
JC60023 1981.09.06 Volvo B10M 1138 1981.09.06 Repstad, Brd. 1981 48+ SOLGT I 2006
PN61521 1983.04.15 Volvo B9M 5556 1983.04.15 Repstad, Brd. 1983 46+ SOLGT I 2006
SP73434 1985.01.28 Volvo B10M 9405 1985.01.28 Arna 1985 50+ SOLGT I 2006
JC80854 1986.11.17 Volvo B9M 12894 1986.11.17 Repstad, Brd. 1986 45+ SOLGT I 2008
JC86035 1989.02.17 Volvo B9M 17728 1989.02.17 Delta 1989 50+  SOLGT 2013
JC89216 1991.04.19 Volvo B9M 26819 1991.04.19 Vest 1991 48+ SOLGT I 2011
JC92793 1993.06.11 Scania K113-CLB 1820447 1993.06.11 Delta 1993 50+ SOLGT I 2012
JC97102 1995.05.09 Scania K113-CLB 1824895 1995.05.09 CLASSIC 1995 51+ KONDEMNERT I 2012
JD13329 1997.03.25 Scania K113-CLB 1828966 1997.03.25 CLASSIC 1997 46+  SOLGT 2015
JD20152 1999.03.01 Scania K124 1834079 1999.03.01 CLASSIC 1999 50+ SOLGT 2018
VE48170 2000.08.16 Volvo B10M-60 10200 1985.04.16 Delta 1985 44+5 SOLGT I 2005
XD54469 2000.08.16 Volvo C10M 1012 1985.06.17 Volvo original 1985 46+ SOLGT I 2003
BC68900 2000.08.16 VOLVO C10M 1081 1987.03.18 VOLVO ORGINAL 1987 49+ SOLGT I 2007
BC64600 2000.08.16 Volvo B10M-60 12575 1986.04.23 VanHool 1986 46+ SOLGT I 2008
RF59357 2000.08.16 Volvo B10M 12574 1986.04.28 Arna 1987 50+ SOLGT I 2008
JD30109 2002.06.30 Volvo 9700 Carrus 2002 49+ SOLGT 2020
JD35593 2004.04.27 Volvo 9700 Carrus 2004 49+ SOLGT 2020
HS70315 2004.08.13 Volvo B9M Vest 1993 39+ SOLGT I 2012
JC87857 2004.08.13 Scania K93 Vest 1990 47+ SOLGT I 2011
JC89837 2004.08.13 Volvo B9M Vest 1991 50+ SOLGT I 2011
JD42622 2006.05.12 VOLVO B7R 13699 2006 VOLVO 8700 2006 49+ SOLGT 2021
JD42425 2006.04.26 VOLVO B12M 12547 2006 VOLVO 9700 H 2006 48+ SOLGT 2021
JD50228 2008.06.10 VOLVO B12M 27825 2008 VOLVO 9700 S 2008 48+ SOLGT | 2021
JD49879 2008.05.16 MERCEDES INTEGRO 01516 2008 MERCEDES 2008 49+
UA22532 2008.06.24 VOLVO B10M 53943 2001 VEST V25 2001 49+ SOLGT 2018
UA22534 2008.06.24 VOLVO B10M 53944 2001 VEST V25 2001 49+ SOLGT 2018
JD52744 2009.06.11 MERCEDES TOURISMO 49058 2009 MERCEDES-BENZ 2009 49+
JU76942 1999.05.01 MERCEDES O 1834 03923 1999 MERCEDES-BENZ 1999 51+  SOLGT 2015
ZF26750 2001.05.01 MERCEDES O 1834 04666 2001 MERCEDES-BENZ 2001 49+  SOLGT 2016
JD62958 2012.05.15 MERCEDES TOURISMO 58809

2012

MERCEDES-BENZ 2012 53+  SOLGT 2014
XD78928 2012.07.16 MERCEDES TOURISMO 45854 2008 MERCEDES-BENZ 2012 51+ SOLGT 2021
DL87770 2013.11.22 MERCEDES TOURISMO 46938 2008 MERCEDES-BENZ 2008 49+
AJ77581 2013.07.05 VOLVO B7R 8900 2013 VOLVO 8900 2013 49+
AJ77579 2013.07.05 VOLVO B7R 8900 2013 VOLVO 8900 2013 49+
JD72363 2015.02.17 MERCEDES TOURISMO 68717 2015 MERCEDES-BENZ 2015 49+
YA60793 2008.05.28 MERCEDES TOURISMO 47549 2008 MERCEDES-BENZ 2014 49+ SOLGT 2021
JD72055 2015.01.02 VOLVO 9700 69547 2015 VOLVO B11 2015 47+ SOLGT 2019
DP25547 09.01.2017 MERCEDES TOURISMO 2013 MERCEDES-BENZ 2013 49+
JD80466 04.07.2017 MERCEDES TOURISMO 2017 MERCEDES-BENZ 2017 49+
VH76429 02.11.2018 VOLVO 9500 2016 VOLVO 2016 49+
UR93479 13.02.2020 VOLVO 9700 2015 VOLVO B11R 2015 52+
BT99418 2019 MERCEDES INTAURO 2019 MERCEDES-BENZ 2019 48+
LY85096 2019 MERCEDES INTAURO 2019 MERCEDES-BENZ 2019 46+
RK89474 13.02.2020 MERCEDES TOURISMO 2015 MERCEDES-BENZ 2015 56+
JD88118 04.08.2020 MERCEDES INTAURO 2020 MERCEDES-BENZ 2020 49+